เนื้อเพลง+แปลไทย The Wave - Apinkเนื้อเพลง+แปลไทย The Wave - Apink 


Title : The Wave
Artist : Apink
Album : 5th Anniversary Special Album.


저 물결치는 분홍빛 너무도 아름다워
จอ มุลคยอลชีนึน บุนฮงบิช นอมูโด อารึมดาวอ
แสงสีชมพูนี่ชางสวยเหลือเกิน

너와 나 사이를 메꾸는 떨림들이 들리니
นอวา นา ซาอีรึล แมกูนึน ตอลริมทึลรีทึลรีนี
เธอไดยินเสียงหัวใจที่เตนระหวางเรามั้ย

어두운 커튼 뒤에 나 널 기다려
อาดูอุน กอทึน เดวเอ นา นอล คีตารยอ
ฉันยืนรอเธออยูหลังเงามืดนั่น

우리는 보이지 않는 그 무언가를 느껴
อูรีนึน โบอีจีอันนึน คือ มูออนการึล นือกยอ
เรารูสึกไดถึงสิ่งที่เรามองไมเห็น

서로가 같은 마음이라면 멀리서도 닿을 수 있음을
ซอโรกา คัททึน มาอึมมีรามยอน มอลรีซอโด ดาอึน ซูอิซซึมมึล
เมื่อเรารูสึกถึงกัน ไมวาจะอยูที่ไหนเราก็จะยังรูสึก
เหมือนกันอยูดี

네가 손짓해주면 난 할 수 있어
นีกา ซนจิซแฮจูมยอน นัน ฮัล ซูอิซซอ
เมื่อเธอโบกมือใหฉัน เชื่อวาฉันทําได

너만 믿어준다면 웃을 수 있어
นอมัน มิททอจุนดามยอน อุซซึล ซูอิซซอ
เมื่อเธอเชื่อในตัวฉัน ฉันก็สามารถยิ้มไดเสมอ

네가 날 부르면 언제든 어디든 달려가
นีกา นัล บูรือมยอน ออนเจดึน ออตีดึน ตัลรยอกา
เมื่อเธอเรียกหาฉัน ฉันจะรีบไปหา ไมวาที่ไหนไมวาเมื่อไหร

우린 마주할 수 있을 거야
อูริน มาจูฮัล ซูอิซซึล กอยา
เราจะยังคงมองตากันแบบนี้เรื่อยไป

짙은 어둠 속에도 찾을 수 있어
จิททึน ออดุม ซคเกโด ชัจจึล ซู อิซซอ
ไมวาจะมืดมิดแคไหน ฉันก็จะตามไปพบเธอ

너의 눈빛 하나하나 볼 수 있어
นอเย นุนบิช ฮานาฮานา บุล ซู อิซซอ
ประกายจากดวงตาของเธอจะคอยชี้ทางใหฉัน

나의 맘을 다해 언제나 널 향해
นาเย มัมมึล ดาแฮ ออนเจนา นอล ฮยางแฮ
ทั้งหัวใจของฉัน มันรองตะโกนหาเธอตลอดเวลา

소리쳐 부른다 나는 노래한다
โซรีชยอ บูรึนดา นานึน โนแรฮันดา
เพราะงั้น ฉันรองเพลงนี้เพื่อเธอ

나 괜히 때론 원 없이 울고 싶은 날 있어
นา เควนฮี แทรน วอน ออบชี อุลโก ชิพพึน นัล อิซซอ
บางครั้งฉันอยากจะรองไหออกมา

주저앉아서 한 발짝 떼기조차 힘들 때
จูจออันจาซอ ฮัน บัลจัก เตกีโจชา ฮิมทึล แท
ฉันรูสึกวาไมสามารถทนไดมากกวานี้อีกแลว

때로는 친구처럼 또 연인처럼
แทโรนึน ชินกูชอรอม โต ยอนอินชอรอม
แตเธอคือเพื่อน คือคนที่ฉันรัก

한결같은 커다란 외침 너의 그 진심
ฮันกยอลคัททึน กอดารัน เวชิม นอเย คือ จินชิม
เธอคอยเรียกชื่อฉันดวยทั้งหัวใจของเธอ

난 너로 인해 숨 쉴 수 있어
นัน รอโร อินแฮ ซุม ชวิล ซู อิซซอ
ฉันยังหายใจไดก็เพราะเธอ

너이기에 노래할 수 있어
นออีกีเอ โนแรฮัล ซู อิซซอ
ฉันยังรองเพลงไดก็เพราะเธอ

네가 손짓해주면 난 할 수 있어
นีกา ซนจิซแฮจูมยอน นัน ฮัล ซู อิซซอ
เมื่อเธอโบกมือใหฉัน ฉันเชื่อวาฉันทําได

너만 믿어준다면 웃을 수 있어
นอมัน มิททอจุนดามยอน อุซซึล ซูอิซซอ
เมื่อเธอเชื่อในตัวฉัน ฉันสามารถยิ้มไดเสมอ

네가 날 부르면 언제든 어디든 달려가
นีกา นัล บูรือมยอน ออนเจดึน ออตีดึน ตัลรยอกา
เมื่อเธอเรียกหาฉัน ฉันจะรีบไปหา ไมวาที่ไหนไมวาเมื่อไหร

우린 마주할 수 있을 거야
อูริน มาจูฮัล ซูอิซซึล กอยา
เราจะยังคงมองตากันแบบนี้เรื่อยไป

짙은 어둠 속에도 찾을 수 있어
จิททึน ออดุม ซคเกโด ชัจจึล ซูอิซซอ
ไมวาจะมืดมิดแคไหน ฉันก็จะตามไปพบเธอ

너의 눈빛 하나하나 볼 수 있어
นอเย นุนบิช ฮานาฮานา บุล ซูอิซซอ
ประกายจากดวงตาของเธอจะคอยชี้ทางใหฉัน

나의 맘을 다해 언제나 널 향해
นาเย มัมมึล ดาแฮ ออนเจนา นอล ฮยางแฮ
ทั้งหัวใจของฉัน มันรองตะโกนหาเธอตลอดเวลา

소리쳐 부른다 나는 노래한다
โซรีชยอ บูรึนดา นานึน โนแรฮันดา
เพราะงั้น ฉันรองเพลงนี้เพื่อเธอ

오랜 날의 간절함으로 (간절함으로)
โอแรน นัลเย คันชอรอมฮัมมือโร (คันชอรอมฮัมมือโร)
ฉันเคยถามคําถามนี้นานมาแลว (นานมาแลว)

하늘이 주신 너란 선물 (너란 선물)
ฮานึลรี จูชิน นอรัน ซอนมุล (นอรัน ซอนมุล)
สวรรคไดมอบเธอมาใหฉัน (ของขวัญของฉัน)

항상 곁에 머물러 서로의 별이 되기를
ฮังซัง คยอทเท มอมุลรอ ซอโรเย บยอลรี ดวีกีรึล
ฉันหวังใหเราเคียงขางกัน เปนดวงดาวซึ่งกันและกัน

내게 어둠이 오면 환히 비춰줘
เนเก ออทุมมี โอมยอน ฮันนี บีจวอจวอ
เมื่อตองเผชิญกับความมืด ขอใหเธอเปนแสงนําทาง

어떤 순간도 나를 믿어줘
ออพอน ซุนกันโด นารึล มิททอจวอ
โปรดเชื่อในตัวฉัน ไมวาจะเกิดอะไร

울고 싶으면 남몰래 너에게만 기대어
อุลโก ชิพพือมยอน นัมมุลแร นอเอเกมัน กีแดออ
ใหฉันไดเปนที่พึ่งยามเธอรองไห

아파할 수 있게 보듬어줘
อาพาฮัล ซู อิซเก โบทึมมอจวอ
ยามเธอทุกขใจฉันก็จะอยูตรงนี้

이미 오랜 시간을 함께 나누며
อีมี โอแรน ชีกันนึล ฮัมเก นานูมยอ
เราผานอะไรตั้งมากมายดวยกัน

너 없이는 완전치 못한 나이기에
นอ ออบชีนึน วันจอยชีมุซฮัน นาอีกีเอ
ตอนนี้ถาฉันไมมีเธอ ฉันคงไมสามารถยืนได

나의 맘을 다해 온 맘이 널 향해
นาเย มัมมึล ดาแฮ อุน มัมมีนอล ฮยางแฮ
เพราะทั้งหัวใจของฉันมันอยูกับเธอเสมอ

이렇게 물들어 너에게
อีรอเค มุลรึลรอ นอเอเก
เธอเขามาเติมสีสันใหชีวิตฉัน

깨고 싶지 않은 꿈을 꾸는 듯이
แกโค ชิพจีอันนึน กุมมึล กูนึน ทึซชี
ราวกับฝนที่ฉันไมอยากตื่นขึ้นมา

오늘도 부른다 나는 노래한다
โอนึลโด บูรึนดา นานึน โนแรฮันดา
เพราะวาฉันไดรองเพลง รองเพลงนี้เพื่อเธอ

Cr. เพจ Kpopแปลไทย
EDITเนื้อเพลงบางส่วน : xxx monster

♡ ความหมายดีมากกกกก เพลงก็เพราะ apinkปล่อยเพลงมาทีไรงานดีตลอด เพลงนี้ก็ร้องเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีของapinkแล้วด้วย ขอบคุณเนื้อเพลงและคำแปลจากเพจ Kpopแปลไทยด้วยนะคะความคิดเห็น